Týden od 7. do 13. září 2008

DANIEL A JEHO PŘÁTELÉ

Biblické texty na tento týden: Da 1–3; 6

Z pohledu věrnosti Hospodinu.

Základní verš

Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami

a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů,

aby se nemusel poskvrňovat. (Da 1,8)

Hlavní myšlenka

Záznam o Danielovi a jeho přátelích v Babylonu nám připomíná věrnost

v plnění poslání, které zůstává platné i po mnoha staletích.

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle

jeho rozhodnutí. (Ř 8,28)

Když prožíváme těžké chvíle a procházíme složitými situacemi, můžeme najít povzbuzení

v tom, že nakonec nám to všechno může posloužit k dobru. Díky Bohu nás mohou i špatné

okolnosti přivést blíže k poznání našeho Zachránce. Nemáme záruku, že se bude dít vždy

všechno podle našich představ – možná se dobra my osobně ani nikdy nedočkáme. Ale

zaslíbení zůstává.

V tomto úkolu se soustředíme na to, jak Bůh změnil špatné na dobré v případě čtyř

mladých? židovských mužů, kteří byli odvlečeni do cizí země. Díky neochvějné víře a oddanosti

je Bůh mohl použít jako svědky své moci a záměrů. V různých zkouškách a utrpeních,

jako byly například ohnivá pec a jáma lvová, Bůh nejen projevil svoji péči o Daniela a jeho

přátele, ale navíc před pohany, znajícími jen své modly, ukázal svoji moc.

Přehled týdne: Křesťanská výchova v rodině ovlivní děti na celý život

Někdy ale jinak, než bychom si představovali.

Pokud chceme přežít v prostředí nevěřících, musíme si jasně definovat

své zásady

Nikoli zásady, ale víru.

Zásadovost a věrnost přináší v životě úspěch a uznání

Ne vždy.

Modlitba je základem pro řešení životně důležitých situací

Nejen.

Kde je hranice kompromisu ve (těžkých) zkouškách?

 

Neděle 7. září

DUCHOVNÍ ZÁKLAD

Většina z nás zná příběh o Danielovi a jeho přátelích, které zajal babylonský král Nebúkadnesar.

Protože byli věrní, Bůh použil tyto mladé muže ke splnění svých plánů v Babylonu,

tehdy nejmocnější říši světa. Příběh o Danielovi, Chananjáši, Míšaelovi a Azarjáši je ve

velké míře svědectvím o věrné výchově jejich rodičů.

Izák - Ezau a Jákob (dvojčata).

Židovské rodiny braly výchovu svých dětí velmi vážně. Důležitou součástí rodinného

života bylo vyprávění příběhů. Rodiče měli dětem vyprávět o Božím vedení v dějinách

jejich národa.

O jakém duchovním principu čteme v Dt 6,6.7 (také 4,9)? Je důležitý jen pro

děti, anebo i pro nás všechny? Jak může každodenní osobní modlitba pomoci

tento princip uplatnit i v našem životě?

Deuteronomium 6:6  A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

7  Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Rodiče Daniela, Chananjáše, Míšaela a Azarjáše nemohli tušit, co jednou jejich syny

potká. Ale díky věrnému, každodennímu náboženskému vyučování dali svým dětem silný

duchovní základ na celý život. Je velmi důležité, aby se i dnes rodiče snažili udělat pro

své děti totéž. Stálé připomínání zázraků, dobroty a Boží lásky může být stejně užitečné

pro rodiče jako pro děti. I pro ty, kteří nemají děti nebo kterým děti už odrostly, je velmi

důležité stále si připomínat Boží moc, existenci a dobrotu.

Žel více připomínáme Boží přísnost a naši poslušnost.

Jsi důsledný ve svých modlitbách? Jak mohou modlitby posilnit naši víru

a pomoci nám nést účinné poselství o dobrém Bohu?

- Náboženská výchova v rodině dává dětem duchovní základ na celý život

Raději výchova k důvěře v Boha.

- Připomínání si zkušeností Božího vedení formuje náš charakter

To by bylo postavené na emocích, charakter formuje náš pohled.

- Význam každodenní osobní modlitby

Osobní komentář:

O Danielově dětství moc nevíme, jen to, že pocházel z vrchní třídy a byl moudrý. Výchova samozřejmě ovlivňuje charakter, ale není jeho zárukou.

Pro učitele:

Co víme o dětství a rodině Daniele?

Jak velkou záruku dává duchovní výchova dětem k vytvoření duchovního základu? Jak se na toto díváte z událostí dvojčat Ezau a Jákoba?

Raději diskutujte na téma "věrnost Bohu" z Da 1.3.6. kap.

 

Pondělí 8. září

PRVNÍ ZKOUŠKY

Hned po příchodu do Babylonu bylo jasné, že Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš

budou čelit mnohým pokušením a negativním vlivům.

Co představovalo první potenciální útok na jejich víru? Proč to mohlo mít

velmi vážné důsledky? Da 1,4

Daniel 1:4  jinochy bez jakékoli vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku.

To, co čteme a čemu jsme vystaveni, jednoznačně ovlivňuje naše myšlenky. Asi poprvé

ve svém životě se tito mladí muži setkali s literaturou, která obhajovala hodnoty a názory, jež

byly v rozporu s tím, co se učili doma. V babylonské literatuře byli konfrontováni s astrologií,

falešnými bohy a různými mýty. Začal boj o jejich mysl, a tím vlastně i o jejich srdce. (Fp 4,8)

A tělo, jak věda výstižně dokazuje, úzce souvisí s myšlením.

Které klíčové slovo ukazuje, proč Daniel a jeho přátelé nechtěli jíst královskou

stravu? Da 1,8.12–14

Daniel 1:8  Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat.

..12  "Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.

13  Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš."

14  Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní.

Napoprvé ta prosba nebyla vyslyšena...

To důležité slovo je neposkvrnit se. Těmto mladým mužům nešlo jen o zdravý život

nebo nějaké výhody. Pro ně to byla zásadní otázka.

Jakou výmluvu mohli uvést, aby si omluvili jedení královské stravy?

Tyto čtyři mládenci se hned na začátku rozhodli, že zůstanou věrní, bez ohledu na to, co je to

bude stát. Určili si vzor, podle kterého se budou řídit po celý zbytek svého pobytu v Babylonu,

kde byla jejich víra mnohokrát zkoušena. Díky své věrnosti šířili mocné svědectví o Bohu.

Lidé mají často sklon omlouvat svá špatná rozhodnutí nebo jednání. V které oblasti

tvého života se ti to stává? Jak můžeš tento nebezpečný zvyk překonat?

- To, co čteme, posloucháme a vidíme, silně ovlivňuje naše myšlení

- Pro Daniela a jeho přátele byla věrnost Bohu na prvním místě

- Pro život uprostřed nevěřících je důležité hned na začátku se rozhodnout věrně dodržovat

své zásady

To může být dobré, ale dodržovat zásady se mohou někdy i na úkor dobrých vztahů. Je potřeba rozlišovat.

Osobní komentář a pro učitele: Da 1 = PO+UT (na konci UT)

 

Úterý 9. září

ŽÁDNÝ KOMPROMIS

Biblický příběh jasně říká, že Bůh zasáhl do života Babyloňanů – v tom, co se událo za

vlády krále Nebúkadnesara a později i krále Kýra. Bůh je zde představen nejen jako Bůh

Izraelců, ale všech národů.

Přečti si Iz 56,1– 8. Zamysli se nad tím, kdy byl tento text napsán. Jaká je hlavní

myšlenka těchto veršů?

Izajáš 56:1  Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost.

2  Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který se toho drží a dbá na to, aby neznesvěcoval den odpočinku, který se má na pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého."

3  Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k Hospodinu: "Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu." Ať neříká kleštěnec: "Hle, jsem strom suchý."

4  Neboť toto praví Hospodin: "Kleštěncům, kteří, dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy,

5  dám ve svém domě a na svých hradbách památník s jménem lepším než synů a dcer: Dám jim jméno věčné, jež nebude vymýceno."

6  Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: "Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy,

7  přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,

8  je výrok Panovníka Hospodina, který shromažďuje zahnané z Izraele. Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni."

Jak děj pokračuje? Z jakého důvodu Babyloňané změnili jejich jména? Da 1,6.7

Daniel 1:6  Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš.

7  Velitel dvořanů jim změnil jména: Danielovi dal jméno Beltšasar, Chananjášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azarjášovi Abed-nego.

Pro židovské rodiny byl význam jména velice důležitý. Rodiče vybírali jména svým dětem

velmi pečlivě, protože připisovali duchovnímu životu svých dětí velkou hodnotu. Nebúkadnesarův

hlavní dvořan dal čtyřem mladým židovským mužům nová babylonská jména, čímž chtěl

z jejich myslí vymazat vzpomínku na pravého Boha a nahradit ji babylonskými božstvy.

Jméno Daniel (Bůh je můj soudce) bylo změněno na Beltšasar (strážce skrytých pokladů

boha Baala), Chananjáše (Bůh je milostiv) přejmenoval na Šadraka (ctitel slunce), Míšael

(Kdo je jako Bůh?) dostal jméno Méšak (zasvěcený babylonské bohyni) a Azarjášovi (Pán

je můj pomocník) velitel přidělil jméno Abed-nego (služebník boha moudrosti Nega).

Každodenní oslovování novými pohanskými jmény bylo nejlepší cestou, jak je přivést

k modloslužbě. Neměli jinou možnost než svá nová jména respektovat. Díky Božímu

požehnání však brzy zaujali vysoké postavení na babylonském dvoru i ve vládě.

Po přípravě představuje Ašpenaz čtyři mládence králi. Ten s nimi rozmlouval a uznal,

že mezi všemi se nenašel nikdo jako oni. (Da 1,19) „Pokud šlo o porozumění moudrosti,

které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří

byli v celém jeho království.“ (v. 20)

Jak úžasné je to svědectví o tom, co Bůh může vykonat prostřednictvím čtyř věrných

mladých mužů. Z Jeruzaléma se dostali na dvůr nejmocnějšího člověka na světě. Příležitosti,

která se jim naskytla, naplno využili.??? Před králem stáli jako svědkové Boží moci.

Proč tito čtyři mládenci považovali za přijatelné vzít si pohanská jména, ale

jíst královskou stravu odmítli? Jak najít v životě správnou hranici mezi tím, co

jsou jen věci kultury, a co jsou otázky morální nebo náboženské?

Ašpenaz dal jména...

Daniel dal na srdce...

- Rodičovská výchova v dětství má velký význam na celoživotní orientaci

- Jména v židovské i babylonské kultuře měla hluboký duchovní význam

- Věrnost v zásadách víry a morálky přináší v životě požehnání a úspěch ??? Job 1.

Osobní komentář:

To první byla změna jmen. Tehdy to vyznělo jinak než dnes. I tak ale je vhodné rozlišit, co se s tím dá dělat. Není to až tak věcí kultury. Když někdo někoho oslovuje určitým jménem, je to jeho problém a my s tím moc nenaděláme. Tím že jsme nějak označeni, tím ještě nemusíme být, pouhé označení nás tím nečiní. Vypadá to, že Ašpenaz měl strach z krále a udělal vše pro to, aby nebyl označen z neschopnosti, asi by jej to stálo minimálně místo. Změnu jídla byl ochoten vyzkoušet až jeho podřízený. Slovo "lahůdky" je perského původu a vyskytuje se pouze v Da 1 a v Da 11,26. Podle složení bylo součástí maso, ale Daniel nebyl vegetář (Da 10,3) mohlo se jednat o maso nečistých zvířat (Lv 11), ale taktéž se mohlo jednat o maso obětované božstvům Babylona, to se dělo i později za Říma (1 K 8). Výsledkem všeho toho bylo, že (duchovní) výkvět izraele měl po třech letech duchovně uctívat krále Babylona. Tito čtyři mladí lidé byli součástí větší skupiny (Da 1,6), jediní však chtěli zůstat věrní Hospodinu a nepřijmout Babylonská božstva i jejich představitele - krále.

Da 1,2 Hospodin dal do rukou...

Da 1,7 Ašpenaz dal jména...

Da 1,8 Daniel dal na srdce...

Da 1,9 Bůh dal... u velitele dvořanů...

Da 1,17 Bůh dal vědění a porozumění...

Následná moudrost nebyla až tak důsledkem stravy, ale spíš jako dar od Hospodina (za věrnost?, jenže dar je dar a ne odměna).

Nedívejme se na tyto věci jako na dobré zásady, je to cesta k zákonickému myšlení. Především jde o vztah k Bohu a pak o vztah k lidem.

Pro učitele:

Co znamenala změna jmen pro Ašpenaze a pro Daniele a jeho přátele?

Co by znamenalo pro vás úmyslné oslovování, které by vás označovalo např. za vyznavače Alláha?

Co byste s tím dělali?

Co bylo královskými lahůdkami a vínem?

Co nás poskvrňuje?

Jak se díváte na plnění zásad?

 

Středa 10. září

VYKLADAČ SNŮ

Daniel a jeho přátelé dosáhli nejvyššího postavení na dvoru tehdejší největší světové

říše – Babylonu. Jak to však na královských dvorech bývá, čekaly je tam další nástrahy.

Přečti si Da 2,1–13 a odpověz na následující otázky:

Daniel 2:1  Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. Rozrušil se a nemohl spát.

2  Král tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. I přišli a postavili se před králem.

3  Král jim řekl: "Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát."

4  Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky: "Králi, navěky buď živ! Pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad."

5  Král hvězdopravcům odpověděl: "Mé slovo je příkaz: Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domů se stane hnojiště.

6  Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a velké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad!"

7  Odpověděli znovu: "Ať král poví svým služebníkům sen a my sdělíme výklad."

8  Král odpověděl: "Já vím jistě, že chcete získat čas, protože vidíte, že mé slovo je příkazem:

9  Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad."

10  Hvězdopravci králi odpověděli: "Není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc.

11  Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil, mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky."

12  Král se proto rozhněval, velice se rozzlobil a rozkázal všechny babylónské mudrce zahubit.

13  Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti.

Jak se hvězdopravci a mudrci pokoušeli oklamat krále?

Jak král zamezil tomu, aby jim jejich lest vyšla?

Která slova mudrců prozrazují, že nebyli schopni splnit králův rozkaz? Proč

později právě tato slova svědčí o Boží moci?

Bůh už předtím dal Danielovi dar vykládat sny a vidění (Da 1,17), ale Daniel si

nechtěl počínat troufale a zneužívat jej. Šel za svými třemi přáteli a naléhal na ně, aby

se modlili (Da 2,18), protože bez Božího zásahu je postihne stejný úděl jako mudrce

na králově dvoru.

Přečti si Danielovu modlitbu vděčnosti. (Da 2,20–23)

Daniel 2:20  Promlouval takto: "Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho moudrost i bohatýrská síla.

21  On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.

22  Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí.

23  Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost."

Co je podstatou jeho

modlitby? Jakou naději a povzbuzení z ní můžeme čerpat, ať už se ocitneme

v jakékoli situaci?

Zřejmě znáte konec tohoto příběhu. (Pokud ne, dočtěte si jej.) Přemýšlejte, co to asi

znamenalo pro vládce největší světové říše, poklonit se na svém dvoru před jakýmsi zajatým

cizincem! (v. 46–48) Z dnešního pohledu nevyrovnanost? Z tehdejšího pohledu to bylo uznání moci Boha způsobem poklonění se jeho služebníku. Na krále to očividně zanechalo silný dojem. Prostřednictvím

Daniela Bůh ušetřil životy mudrců v celém Babylonu. V srdci pohanského krále vzklíčilo

semínko víry v pravého Boha. Daniela a jeho přátele povýšil do vyšších pozic, kde mohli

více svědčit o svém Bohu.

- Obstát v pohanském prostředí si vyžaduje každodenní zápas o vlastní víru

- Modlitba s přáteli pomáhá najít východisko v těžkých životních situacích

- Věrnost Božích následovníků vede i pohany k vyznávání pravého Boha

Osobní komentář:

Da 2 není až tak o věrnosti Hospodinu, jako o tom, že Hospodin se zajímá i o pohanského krále, zjevuje mu svoji moc nad "božstvy", dává poznat budoucí věci a je stále ten kdo dává.

Da 2,23 Bůh dal moudrost Danielovi...

Da 2,28 Bůh dal králi poznat...

Da 2,37 Bůh dal králi království...

Da 2,44 Bůh dá povstat království...

Da 2,48 král dal Danielovi dary...

 

Čtvrtek 11. září

DVĚ NEJVĚTŠÍ ZKOUŠKY

Dvě největší zkoušky poskytly Danielovi a jeho přátelům příležitost veřejně svědčit

o pravém Bohu, a to velmi vlivným způsobem.

Přečti si Da 3, kde je zaznamenána zkouška víry, ve které se ocitli tři hebrejští

mládenci.

Co pověděli mládenci králi? Je takovýto postoj důležitý i pro nás? Da 3,16–18;

viz také Mt 10,28

Daniel 3:16  Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.

17  Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.

18  Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme."

Matouš 10:28  A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

V Da 3,28–30 se dočítáme, jaký dojem na krále zanechalo to, co viděl. Díky věrnosti

těchto mladých mužů se po celém pohanském světě rozšířilo mocné svědectví o živém

Bohu.

Pokud ti to čas dovolí, přečti si příběh o Danielovi v jámě lvové (Da 6). To byla další

zkouška víry, tentokrát však za kralování nového krále.

Co dokazuje, že tento král už věděl o moci Danielova Boha?

Jaké svědectví vydává Darjaveš o Bohu? Je toto svědectví správné a výstižné?

Může Bůh zjevit pohanům svoji moc a moudrost i bez psaného slova?

Představ si, že by se tito Židé v obou případech rozhodli pro kompromis, aby si zachránili

život. Jak lehce by se dalo v obou situacích najít snadnější řešení. Oni však zůstali ve všem

Bohu věrní a výsledkem bylo, že pomohli šířit poznání pravého Boha.

Kolikrát se stalo, že jsi hledal lehčí cestu a rozhodl se pro kompromis, přestože

jsi věděl, že to není správné? Jak ses cítil? Jak se můžeš posilnit ve víře, abys

při další příležitosti jednal tak, jak to považuješ za správné?

- Pravost víry se dokazuje ve zkouškách, kdy jde skutečně o všechno, ale i v každodenních

malých rozhodnutích

- Zásadovost je pro nevěřící nejsilnějším svědectvím víry ? v co? Spíš věrnost.

- Proč máme tendenci dělat v těžkých situacích kompromisy? Protože se bojíme.

Osobní komentář:

Da 3 - o věrnosti Hospodinu. Král jde dál, než mu Bůh ukázal. Nechává svolat krále okolních národů, aby se klaněli. Zajímavý je text:

Jeremjáš 51:59  Slovo, jež přikázal prorok Jeremjáš Serajášovi, synu Nerijáše, syna Machsejášova, který se vypravil do Babylóna se Sidkijášem, králem judským, ve čtvrtém roce jeho kralování. Serajáš byl velitelem ležení při odpočinku.

60  Všechno zlo, jež mělo postihnout Babylón, zapsal Jeremjáš do jedné knihy; všechna ta slova jsou napsána proti Babylónu.

61  Jeremjáš řekl Serajášovi: "Až přijdeš do Babylóna, až jej spatříš, budeš všechna tato slova předčítat.

62  Řekneš: »Hospodine, ty jsi prohlásil o tomto místě, že je vyhladíš, takže v něm nebude obyvatele, vyhladíš lidi i dobytek a stane se místem věčně zpustošeným.«

63  Až skončíš předčítání z této knihy, přivaž k ní kámen a hoď ji doprostřed Eufratu.

64  Řekni: »Tak bude potopen Babylón a nepovstane ze zla, které já na něj uvedu.« Všichni zemdlejí."

Je možné, že se jedná o stejnou událost. Pak by bylo zajímavé to dát dohromady a podívat se na jednání jednotlivých lidí.

K tématu je tam zajímavý rozhovor krále se třemi "vzbouřenci".

Jste ochotni... a když ne...

Jestliže nás vysvobodí... a když ne...

Daniel přítomen nebyl, což je zajímavé ohledně krále.

Da 6 - Daniel byl už starý a stále zůstával věrný Hospodinu. Byla to doba, kdy místo zlata vládlo stříbro (Da 2) a místo lva medvěd (Da 7), přiblížil se návrat zajatců domů do Jeruzaléma a Daniel o tom přemýšlel a měl další vidění.

Zajímavý je posun - král Babylona absolutní vládce, král Médska loutkou podřízených vládců. Daniel byl obviněn neúplnou informací a král nic nezmůže. Daniel se nebrání, možná ví že to nemá cenu, ale ví také že nebesa se dala do pohybu ohledně událostí jeho národa a Božích věcí.

Pro učitele:

Necháváte na Bohu rozhodovat o vašem životě?

 

Pátek 12. září

DOPORUČENÉ STUDIUM

V knize Od slávy k úpadku si přečti kapitoly Daniel v Babylónu, Nebúkadnesarův sen

a V ohnivé peci (SÚ 180–193; PK 477–513).

„Stejně jako Bůh povolal Daniela, povolává i nás, abychom se stali jeho svědky v dnešní

společnosti. Chce, abychom představovali světu principy jeho království. Mnozí čekají, že

jim bude svěřen nějaký důležitý úkol, a přitom denně přehlížejí mnoho drobných povinností,

při jejichž plnění by mohli projevit svou víru. A zatímco čekají na velkolepou příležitost, při

které by osvědčili své nevšední nadání, jejich život se rychle krátí.“ (SÚ 183; PK 487.488)

„Zprávy o zázračném vysvobození Hebrejců z plamenů ohně se prostřednictvím vyslanců

z mnoha národů, které Nabúkadnesar pozval k zasvěcení sochy, rychle roznesly

do nejrůznějších zemí světa.“ (SÚ 193; PK 512)

Otázky k přemýšlení

1. Jak je možné najít v životě správnou hranici mezi tím, co jsou jen věci kultury,

a co jsou otázky morální nebo náboženské?

2. Příběhy v knize Daniel jsou mocným poučením o tom, že díky věrnosti Bohu

v těžkých okolnostech mohli jeho následovníci svědčit o Bohu ostatním

lidem. Mnozí z nás však zřejmě slyšeli i příběhy lidí, kteří s pocitem, že

jednají v Božím jménu, učinili špatné rozhodnutí nebo přišli o život. Podle

čeho máme v těžké situaci zjistit, zda stát pevně za svým, nebo zda bude

naše svědectví účinnější, když projevíme ochotu ke kompromisu?

3. Určitě znáte příběh o Danielovi v jámě lvové a o Janu Křtiteli. Jak máme

rozumět tomu, že oba příběhy věrnosti měly zcela opačný konec?

Shrnutí

Kniha Daniel popisuje zkušenost čtyř mladých mužů, kteří tváří v tvář těžkým zkouškám

víry zůstali věrní svým xzásadámx a svému Bohu. Jejich věrnost byla dramatickým svědectvím

nejen pro obyvatele a vládce Babylonu, ale i pro obyvatele okolních národů.

Pozor na vnímání zásad a kompromisů. Může to mít negativní důsledky. Je rozdíl v motivacích, které jsou rozdílné mezi zákonickým myšlením a myšlením evangelia. Zachovávat zásady a nedělat kompromisy - důležitější je "proč", než "ano x ne".

Daniel svým vlivem přivedl k Nejvyššímu Bohu krále Babylona (Da 4) i krále Médska (Da 6,26 přání pokoje). Další král Babylona (Da 5) šel do vzpoury.

Vliv těch, kteří jsou věrni Hospodinu je velký, aniž by se o to snažili, je to důsledek chození s Hospodinem.

zpět škola                  zpět nahoru